من   

 

  و امروز شکستم، با تمام وجود ...

  و حالا منم، زنی تنها ...

 

لینک