دنیای این روزای من ...   

 

      حالم بهتر شده،

     اینجوری بگم : حالم خوبه، اما دلم تنگِ اون روزایی شده که می تونستم از ته دل بخندم ... ناراحت

 

لینک