مرگ   

بعضی وقتا تو زندگی اتفاقاتی می افته که آدم انتظارش رو نداره!

از دست دادن يک دوست خانوادگی ٬ و شنیدن صدای هق هق گريه یه دختر و در نهايت همراه شدن با او.

اين چند روز فقط به مرور خاطراتم ٬گذشته .

چه قدر ناباورانه مرگ سراغ انسانها رو می گيره! درست زمانی که آدم می خواد از زندگيش نهايت لذت رو ببره .

 

 

لینک