خطا (از بی عنوانی يه چيزی نوشتم!)   

بدترین خطایی که ممکنه منو از دست یکی ناراحت کنه، اشتباهیه که از یه آدم دانا سر میزنه!

 چون بجای شرمساری و پشیمانی، سعی میکنه با دلیل و منطق منو مجاب کنه که کارش درست بوده! یا دست کم علتی داشته!

لینک