۱۳٩٢/٦/۱۸ :: ۱۳٩٢/٦/۱۸
تو خود حدیث مفصل بخوان ... :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٦
پایان یکروز تلخ :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٦
من :: ۱۳٩٠/۱٠/۳
age! :: ۱۳٩٠/٩/٢۱
:( :: ۱۳٩٠/۸/٢۸
وقتی آدم دست و دلش به زندگی نمی رود :: ۱۳٩٠/٦/٧
PMS :: ۱۳٩٠/٥/٧
دنیای این روزای من ... :: ۱۳٩٠/٥/۱
:x :: ۱۳٩٠/٤/٢٥
۱۳٩٠/٤/٩ :: ۱۳٩٠/٤/٩
و این منم ... :: ۱۳٩٠/٤/۱
آخرین حرف این ماه لعنتی :: ۱۳٩٠/۳/٢٩
دوستی قرارداد نیست! :: ۱۳٩٠/۳/٢۸
روزی برای تو :: ۱۳٩٠/۳/٢٦
سفرنامه باران :: ۱۳٩٠/۳/۱٩
من یه فرشته ام! :: ۱۳٩٠/۳/۱٤
طلب :: ۱۳٩٠/۳/۱۳
بحران و ادامه بحران! :: ۱۳٩٠/۳/۱٢
من (2) :: ۱۳٩٠/۳/۸
من :: ۱۳٩٠/۳/٧
بعضی چیزا رو به هیچکی نمیشه گفت!! :: ۱۳٩٠/۳/٦
;) :: ۱۳۸٧/٦/۱۱
شد شد !! :: ۱۳۸٦/۸/٢٧
تقدیم به دوستی بسیار عزیز :: ۱۳۸٦/٦/۱٢
قند :: ۱۳۸٦/٦/٥
بازتاب :: ۱۳۸٦/٥/٢۸
برای دوست غمگینم... :: ۱۳۸٦/٤/٢٤
امکان نداره! :: ۱۳۸٦/۳/٢۱
مواظب باش! :: ۱۳۸٦/٢/٢٦
حقيقت آشکار :: ۱۳۸٦/٢/۱٥
نه فقط دوست :: ۱۳۸٦/٢/۸
( ؛ :: ۱۳۸٦/۱/٢٠
خونه تکونی :: ۱۳۸٦/۱/۱۸
فیلم :: ۱۳۸٥/۱٢/۱٢
امتحان!!!!! :: ۱۳۸٥/۱٢/٢
قضاوت :: ۱۳۸٥/۸/٢٢
درهم :: ۱۳۸٥/۸/۸
۱۳۸٥/٧/۳٠ :: ۱۳۸٥/٧/۳٠
ياد ها :: ۱۳۸٥/٧/٢٥
ضرب المثل :: ۱۳۸٥/٧/۱٧
دو نقطه دی :: ۱۳۸٥/٧/۳
مرگ :: ۱۳۸٥/٦/٢٧
تلاش کنيد! :: ۱۳۸٥/٦/٢٠
همينه که هست! :: ۱۳۸٥/٦/۸
سردی :: ۱۳۸٥/٥/٢۱
ياد ما هم می رود چون ديگران از يادها.... :: ۱۳۸٥/٥/۱٥
:( :: ۱۳۸٥/٥/۸
خطا (از بی عنوانی يه چيزی نوشتم!) :: ۱۳۸٥/٥/۱
تکرار :: ۱۳۸٥/٤/٢۸
تا توانی دلی بدست آور... :: ۱۳۸٥/٤/٢٦
* روزت مبارک* :: ۱۳۸٥/٤/٢٤
سکوت :: ۱۳۸٥/٤/۱٤
حسابگری يا خساست؟ :: ۱۳۸٥/٤/۱٠
hardest :: ۱۳۸٥/٤/٦
خروس بی محل :: ۱۳۸٥/٤/٥
Refresh :: ۱۳۸٥/۳/۳٠
جادوی بی اثر :: ۱۳۸٥/۳/۱۸
ديروز-امروز :: ۱۳۸٥/۳/۱٧
شروع دوباره :: ۱۳۸٥/۳/۸
۱۳۸٥/۳/٢ :: ۱۳۸٥/۳/٢
گريه رو دوست دارم ولی... :: ۱۳۸٥/٢/۳٠
چينی :: ۱۳۸٥/٢/۱٦
زندگی رسم خوشايندی است... :: ۱۳۸٥/٢/۱٠
يک قصه :: ۱۳۸٥/٢/۳
گريستن :: ۱۳۸٥/۱/۱٥
گوش شنوا :: ۱۳۸٥/۱/۱٥
آه، باران! :: ۱۳۸٥/۱/٩
بی عنوان :: ۱۳۸٥/۱/۱
امتحان :: ۱۳۸٤/۸/۱٢
س.ج :: ۱۳۸٤/٧/۱٩
عشق افلاطونی :: ۱۳۸٤/٧/۱٠
جنگ :: ۱۳۸٤/٧/٢
تحول :: ۱۳۸٤/٦/٢٦
ياد :: ۱۳۸٤/٦/٧
اون خدايی که همه عالم ازوست... رو بلندي،جای ابرا ميشينه :: ۱۳۸٤/٦/۱
استاد شجريان :: ۱۳۸٤/٥/٢٥
قضاوت :: ۱۳۸٤/٥/۱٤
تو :: ۱۳۸٤/٥/٤
no title :: ۱۳۸٤/٤/٢٥
دوستی نيز گلی است ... :: ۱۳۸٤/٤/۱۸
به خاتمی :: ۱۳۸٤/٤/۱۳
My 7 Diamond :: ۱۳۸٤/٤/۸
آشنايی :: ۱۳۸٤/۳/٢۸